top of page

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

ARTIST LOUNGE

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE ȘI PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Cuprins:

- Politica de confidențialitate și prelucrarea datelor cu caracter personal

-Informare privind politica de prelucrare datelor cu caracter personal prin mijloace video

- Modele cereri exercitare drepturi persoană vizată
 

Politică de confidențialitate. Termeni și condiții de prelucrare a datelor cu caracter personal

S.C. CĂPRIOARA S.R.L. este operator de date cu caracter personal și își exercită această calitate în conformitate cu Regulamentul (UE) 679/2016 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor - RGPD) și a legii 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a RGPD.

1. PRECIZARI GENERALE

1.1 Definiții

1. "date cu caracter personal" înseamnă orice informaţii privind o persoană fizică identificată sau identificabilă ("persoana vizată"); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identităţii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;

2. "prelucrare" înseamnă orice operaţiune sau set de operaţiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, ştergerea sau distrugerea;

3. "operator" înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenţia sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabileşte scopurile şi mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci când scopurile şi mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute în dreptul Uniunii sau în dreptul intern;

4. "persoană împuternicită de operator" înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenţia sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului;

5. "destinatar" înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenţia sau alt organism căreia (căruia) îi sunt divulgate datele cu caracter personal, indiferent dacă este sau nu o parte terţă. Cu toate acestea, autorităţile publice cărora li se pot comunica date cu caracter personal în cadrul unei anumite anchete în conformitate cu dreptul Uniunii sau cu dreptul intern nu sunt considerate destinatari; prelucrarea acestor date de către autorităţile publice respective respectă normele aplicabile în materie de protecţie a datelor, în conformitate cu scopurile prelucrării;

6. "persoană vizată" este persoana a cărei date cu caracter personal sunt prelucrate.

7. "încălcarea securităţii datelor cu caracter personal" înseamnă o încălcare a securităţii care duce, în mod accidental sau ilegal, la distrugerea, pierderea, modificarea, sau divulgarea neautorizată a datelor cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate într-un alt mod, sau la accesul neautorizat la acestea;

8. "autoritate de supraveghere vizată" înseamnă o autoritate de supraveghere care este vizată de procesul de prelucrare a datelor cu caracter personal deoarece:
(a) operatorul sau persoana împuternicită de operator este stabilită pe teritoriul statului membru al autorităţii de supraveghere respective;
(b) persoanele vizate care îşi au reşedinţa în statul membru în care se află autoritatea de supraveghere respectivă sunt afectate în mod semnificativ sau sunt susceptibile de a fi afectate în mod semnificativ de prelucrare; sau
(c) la autoritatea de supraveghere respectivă a fost depusă o plângere;

Aceasta politică de confidențialitate explica modalitatea în care S.C. CĂPRIOARA S.R.L. prelucrează datele cu caracter personal ale persoanei vizate, cum o efectuează, în ce scopuri și cine este destinatarul.

S.C. CĂPRIOARA S.R.L.se angajează sa respecte confidențialitatea datelor dvs. cu caracter personal. Vom trata toate datele personale furnizate de dvs. ca fiind confidențiale și vom prelucra numai informațiile permise de legislația aplicabilă.

Această nota de confidențialitate descrie politicile și practicile organizației privind colectarea și utilizarea datelor dvs. personale și confirmă drepturile de confidențialitate.

Confidențialitatea informațiilor este o responsabilitate permanentă și, prin urmare, vom actualiza această notificare de confidențialitate de îndată și pe măsură ce vom întreprinde noi practici privind datele cu caracter personal sau vom adopta noi politici de confidențialitate. În ceea ce privește prelucrarea datelor bazate pe consimțământ (după cum este descris mai jos), vă vom notifica eventualele modificări și vom solicita consimțământul dvs. suplimentar.

2. CONTEXTUL LEGISLATIV

Conform cerințelor Regulamentului (UE) 679/2016, avem obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care le furnizați în acord cu prevederile Regulamentului RGPD.

Pentru mai multe detalii privind conținutul acestei norme juridice, va rugăm sa accesați următorul document: REGULAMENT nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor)

3. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

La S.C. CĂPRIOARA S.R.L. au fost implementate obligațiile stabilite de legislația aplicabila în domeniul protecției datelor cu caracter personal, iar dvs. puteți contacta organizația cu privire la toate chestiunile legate de prelucrarea datelor dvs. și la exercitarea drepturilor dvs. potrivit dispozițiilor legale aplicabile, în special daca aveți întrebări sau nelămuriri cu privire la modul în care noi prelucrăm datele dvs. cu caracter personal. Adresa de e-mail la care ne puteți contacta este: contact@artistlounge.ro

4. CUM PRELUCRĂM DATELE CU CARACTER PERSONAL

4.1. Datele cu caracter personal ce se prelucrează:
Putem prelucra următoarele tipuri de date personale:
- Orice informații referitoare la o persona fizică indentificată sau identificabilă cum ar fi : nume, prenume, adresă, serie și număr act de identitate, CNP, date financiare, date de naștere, număr de telefon, adresă de email, date privind starea de sănătate, date genetice, date biometrice, date de identificare și stare de sănătate ale rudelor.
- informații despre computerul dvs. și despre vizitele și utilizarea acestui site web (inclusiv adresa dvs. IP, locația geografică, tipul și versiunea browser-ului, sistemul de operare, sursa de recomandare, durata vizitei, vizualizările de pagina și căile de navigare ale site-ului);
- informațiile conținute în sau legate de orice comunicare pe care ne-o trimiteți prin acest site (inclusiv corespondența cu noi, conținutul comunicării și datele asociate cu comunicarea);
-orice alte date personale pe care ați ales să ni le trimiteți.

4.2. Scopurile prelucrării datelor cu caracter personal
Datele personale transmise prin intermediul acestui site și datele personale pe care le-am colectat de la dvs., de la terți sau din surse publice vor fi utilizate în scopurile specificate în aceasta Politică de confidențialitate. În funcție de relațiile pe care le avem sau dorim să le avem cu dvs., putem folosi datele dvs. personale în scopul executării unei sarcini care servește scopului organizației noastre, privind: servicii, resurse umane, comerț, marketing, arhivă, colaborări și alte activități impuse de legislația în vigoare.

5. LEGALITATEA PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Prelucrarea este legală, conform prevederilor art. 6 din Regulamentul nr. 679/2016, numai dacă și în măsura în care se aplică cel puțin una dintre următoarele condiții:
- persoana vizată și-a dat consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice;
- prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public sau care rezultă din exercitarea autorității publice cu care este învestit operatorul;
- prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract;
- prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale care îi revine operatorului;
- prelucrarea este necesară pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau ale altei persoane fizice;

6. DEZVĂLUIREA ȘI TRANSFERUL DATELOR CU CARACTER PERSONAL

S.C. CĂPRIOARA S.R.L. se străduiește să aplice garanții adecvate pentru a proteja confidențialitatea și securitatea datelor dvs. personale, pentru a le utiliza numai în conformitate cu relația dvs. cu societatea noastră și cu practicile descrise în aceasta Politică de Confidențialitate.

În măsura permisă de legile aplicabile în materie de protecție a datelor, putem divulga datele dvs. personale unor parteneri, auditori, agenții, instituții ale statului, autorități de supraveghere sau alți furnizori de servicii externe pentru a ne îndeplini obligațiile contractuale. Vom indica în mod clar pentru dvs. fiecare destinatar de date dacă este bine cunoscut în momentul inițierii procesării.

Putem, de asemenea, dezvălui datele dvs. personale:
- în măsura în care suntem obligați sa facem acest lucru prin lege;
- în legătură cu orice procedură judiciară în desfășurare sau potențială;
- pentru a stabili, exercita sau apăra drepturile legale (inclusiv furnizarea de informații altor persoane în scopul prevenirii fraudei).

7. DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ

În legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal și în baza prevederilor Regulamentului nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date vă puteți exercita oricare dintre următoarele drepturi:
– Dreptul la acces și informare – puteți solicita informații privind activitățile de prelucrare a datelor Dvs.personale;
– Dreptul la rectificare – poți rectifica datele personale inexacte sau le poți completa;
– Dreptul la ștergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”) – poți obține ștergerea datelor, in cazul în care prelucrarea acestora nu a fost legala sau în alte cazuri prevăzute de lege;
– Dreptul la restricționarea prelucrării – poți solicita restricționarea prelucrării în cazul în care contești exactitatea datelor, precum și în alte cazuri prevăzute de lege;
– Dreptul la portabilitatea datelor – poți primi, în anumite condiții, datele personale pe care ni le-ai furnizat, într-un format care poate fi citit automat sau poți solicita ca respectivele date să fie transmise altui operator;
– Dreptul de opoziție – poți depune plângere față de modalitatea de prelucrare a datelor personale la Autoritatea Naționala de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;
– Dreptul de retragerea consimțămîntului;
– Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automată, inclusiv crearea de profiluri;
– Dreptul de a se adresa justițiiei.

Modelul de cerere pentru fiecare drept enumerat mai sus îl găsiți la sediul S.C. CĂPRIOARA S.R.L. sau îl puteți descărca de pe site-ul www.artistlounge.ro secțiunea -POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE - Modele cereri exercitare drepturi persoană vizată

Cererea se poate depune la sediul S.C. CĂPRIOARA S.R.L., poate fi transmisă la adresa de e-mail - contact@artistlounge.ro sau poate fi trimisă prin poștă la sediul S.C. CĂPRIOARA S.R.L. în Piatra Neamt, str. MIHAIL KOGĂLNICEANU nr. 2, județ NEAMT, tel. 0233219663.

De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a depune plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (A.N.S.P.D.C.P.) precum și dreptul la o cale de atac eficienta. Adresa de contact A.N.S.P.D.C.P.: București, b-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, sector 1, cod poștal 010336 Pagina de internet: http://www.dataprotection.ro Adresa de e-mail: anspdcp@dataprotection.ro Telefon:+40.318.059.211; +40.318.059.212, Fax: +40.318.059.602

ATENȚIE! Vă rugam să vă exercitați cu înțelepciune drepturile și să rețineți că orice abuz vă poate atrage răspunderea.

8. PĂSTRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Datele dvs. personale sunt stocate de către S.C. CĂPRIOARA S.R.L. pe echipamentele proprii. Datele cu caracter personal pe care le prelucrăm, bazate pe consimțământul dvs. vor fi păstrate pentru perioada de valabilitate al acestuia (sau până când consimțământul este revocat), cu excepția cazului in care cerințele legale aplicabile prevăd altfel iar acest lucru este necesar pentru scopul prelucrării.

Fără a aduce atingere celorlalte prevederi ale acestei secțiuni, vom păstra informații si documente (inclusiv documente electronice) care conțin date cu caracter personal:
– în măsura în care suntem obligați să facem acest lucru prin lege;
– în cazul în care informațiile / documentele sunt relevante pentru orice procedură judiciară în curs sau potențială;
– pentru a stabili, exercita sau apăra drepturile noaste legitime (inclusiv furnizarea de informații altor persoane in scopul prevenirii fraudei).

9. SECURITATEA DATELOR PERSONALE

Pentru a va proteja confidențialitatea datelor și a informațiilor personale, vom menține masurile de protecție fizică, tehnice si administrative.

Actualizăm și testam tehnologia noastră de securitate în mod continuu. Restricționăm accesul la datele dvs. personale doar acelor angajați care trebuie să știe acele informații pentru a va oferi beneficii sau servicii. În plus, instruim angajații noștri cu privire la respectarea regulilor de confidențialitate, disponibilitate și securitate a datelor cu caracter personal.

Dacă apare o scurgere de date cu caracter personal, vom face totul pentru a o elimina și pentru a evalua un nivel de risc legat de scurgere în conformitate cu politica noastră privind încălcarea datelor cu caracter personal. În cazul în care se constată că scurgerea poate duce la vătămări fizice, materiale sau nemateriale pentru dvs. (de exemplu:discreditare, discriminare, furt de identitate, fraudă sau pierdere financiară), vă vom contacta fără întârzieri nejustificate, cu excepția cazului în care legea prevede altfel. Toate demersurile noastre vor fi luate în deplină cooperare cu autoritatea competentă de supraveghere.

10. MODIFICĂRI ALE POLITICII PRIVIND CONFIDENȚIALITATEA

 

Ne rezervăm dreptul de a modifica această politică de confidențialitate în orice moment, așa că vă rugăm să o revizuiți frecvent. Modificările și clarificările vor intra în vigoare imediat după publicarea lor pe site.
Este posibil să actualizăm din când în când acest document de informare prin publicarea unei noi versiuni pe acest site web.

Orice modificare a politicii noastre de confidențialitate va fi afișată pe această pagină, astfel încât sa fiți informați de politicile noastre. Dispozițiile conținute în prezentul document înlocuiesc toate anunțurile sau declarațiile anterioare privind practicile noastre de confidențialitate, termenii și condițiile care guvernează utilizarea acestui site web.

11. SITE-URILE TERTE PARTI

Acest site poate include hyperlink-uri și detalii despre site-urile web ale unor terțe parți. Nu avem niciun control și nu suntem responsabili pentru politicile și practicile de confidențialitate ale unor terțe părți.

12. COLECTAREA SI STOCAREA ANUMITOR INFORMATII PE SITUL WWW.ARTISTLOUNGE.RO


- Ce fel de informații colectăm pe acest site
Așa cum este valabil pentru cele mai multe dintre site-urile web, acest site colectează automat anumite informații și le stochează în fișierele jurnal. Acestea includ adresele Protocolului Internet (IP), locația geografică a computerului sau a dispozitivului, tipul de browser, sistemul de operare și alte informații despre vizitarea acestui site, de exemplu, paginile vizualizate. 

Primim, colectăm și stocăm orice informație pe care o introduceți pe site-ul nostru web sau ne furnizați în orice alt mod. În plus, colectăm adresa de protocol de Internet (IP) utilizată pentru a vă conecta computerul la Internet; Autentificare; Adresa de e-mail; parola; informații despre computer și conexiune și istoricul achizițiilor. Este posibil să folosim instrumente software pentru a măsura și colecta informații despre sesiune, inclusiv timpii de răspuns din pagină, durata vizitelor la anumite pagini, informații despre interacțiunea paginii și metodele utilizate pentru a naviga în afara paginii. De asemenea, colectăm informații de identificare personală (inclusiv nume, e-mail, parolă, comunicări); detalii de plată (inclusiv informații despre cardul de credit), comentarii, feedback, recenzii despre produse, recomandări și profil personal.

- Cum colectatam informații

Când efectuați o tranzacție pe site-ul nostru web, ca parte a procesului, colectăm informații personale pe care ni le furnizați, cum ar fi numele, adresa și adresa de e-mail. Informațiile dumneavoastră personale vor fi utilizate numai pentru motivele specifice menționate mai sus

- De ce colectam astfel de informații personale

Aceste informații sunt utilizate pentru a îmbunătăți acest site web și, datorita acestei îmbunătățiri constante, pentru a servi mai bine utilizatorilor noștri. Adresa dvs. IP poate fi, de asemenea, utilizata pentru a diagnostica problemele cu serverul nostru, pentru a administra acest site, pentru a analiza tendințele, pentru a urmări navigarea unui utilizator pe site si pentru a colecta informații demografice, pentru a ne ajuta sa înțelegem preferințele vizitatorilor și nevoile acestora.

Colectăm astfel de informații non-personale și personale în următoarele scopuri: Pentru a furniza și opera Serviciile; Pentru a oferi utilizatorilor noștri asistență continuă și suport tehnic pentru clienți; Pentru a putea contacta vizitatorii și utilizatorii noștri cu notificări generale sau personalizate legate de servicii și mesaje promoționale; Pentru a crea date statistice agregate și alte informații nepersonale agregate și/sau deduse, pe care noi sau partenerii noștri de afaceri le putem folosi pentru a furniza și îmbunătăți serviciile noastre respective; Pentru a respecta orice legi și reglementări aplicabile.

- Cum stocam, utilizam, partajam și dezvăluim informațiile personale ale vizitatorilor site-ului nostru
Compania noastră este găzduită pe platforma Wix.com. Wix.com ne oferă platforma online care ne permite să vă vindem produsele și serviciile noastre. Datele dvs. pot fi stocate prin stocarea de date Wix.com, bazele de date și aplicațiile generale Wix.com. Îți stochează datele pe servere securizate în spatele unui firewall. Toate gateway-urile de plată directe oferite de Wix.com și utilizate de compania noastră respectă standardele stabilite de PCI-DSS, astfel cum sunt gestionate de PCI Security Standards Council, care este un efort comun al unor mărci precum Visa, MasterCard, American Express și Discover. Cerințele PCI-DSS ajută la asigurarea gestionării în siguranță a informațiilor despre cardul de credit de către magazinul nostru și furnizorii săi de servicii.

- Cum comunicam cu vizitatorii site-ului nostru

Vă putem contacta pentru a vă notifica cu privire la contul dvs., pentru a depana problemele legate de contul dvs., pentru a rezolva o dispută, pentru a colecta taxe sau bani datorați, pentru a vă sonda opiniile prin sondaje sau chestionare, pentru a trimite actualizări despre compania noastră sau dacă este necesar în alt mod. pentru a vă contacta pentru a aplica Acordul nostru de utilizare, legile naționale aplicabile și orice acord pe care l-am putea avea cu dvs. În aceste scopuri, vă putem contacta prin e-mail, telefon, mesaje text și poștă.

- Cum utilizam cookie-urile și alte instrumente de urmărire

Situl www.artistlounge.ro utilizeaza cookies pentru a oferi utilizatorilor o experiență îmbunatățită de navigare pe site. Dacă dorești să afli mai multe despre cum sunt utilizate cookie-urile pe situl nostru te rugăm să accesezi POLITICA DE COOKIES.

 

13. ÎNTREBĂRI, NELĂMURIRI, RECLAMAȚII

Dacă aveți întrebări sau aveți nelămuriri cu privire la confidențialitatea datelor și a informațiilor personale sau dacă doriți să vă exercitați drepturile sau să faceți o sesizare cu privire la o posibila încălcare a normelor privind confidențialitatea, vă rugăm să ne contactați prin trimiterea unui e-mail la adresa de mail: contact@artistlounge.ro

Informare privind politica de prelucrare datelor cu caracter personal prin mijloace video
 

1. Scopul prelucrării prin mijloace video

S.C. CĂPRIOARA S.R.L., cu sediul social în PIATRA NEAMT, str. MIHAIL KOGĂLNICEANU nr. 2, județ NEAMT, tel .0233219663 înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului, cu nr. J27/56/1991, cod fiscal nr. RO2040834, prelucrează date cu caracter personal, respectiv imaginea, prin intermediul sistemelor video în scopul monitorizării accesului persoanelor în organizație (în incinta, terasa și spațiile exterioare înconjuratoare ale Restaurantului Artist Lounge), al asigurării securității spațiilor și bunurilor instituției, precum și al siguranței persoanelor aflate în sediile firmei.

S.C. CĂPRIOARA S.R.L., utilizează subsistemul de supraveghere video pentru asigurarea siguranței și securității organizației. Acest subsistem vine în completarea subsistemelor de detecție și alarmare la tentativa de efracție, de control acces, de detecție, semnalizare și alarmare la incendiu, formând astfel un sistem integrat de securitate fizică. Astfel subsistemele de televiziune în circuit închis, asigură elementul de monitorizare în timp real și posibilitatea de vizualizare post-eveniment precum și înregistrarea, afișarea și transmisia video către diverse persoane desemnate ca utilizatori ai subsistemului de supraveghere.

Politica privind supravegherea prin mijloace video, descrie măsurile luate de organizație pentru a proteja datele cu caracter personal, viața privată și drepturile fundamentale și legitime ale persoanelor filmate de camerele de supraveghere.

2. Condiții de legitimitate

Prelucrarea datelor cu caracter personal prin utilizarea mijloacelor de supraveghere video, instalarea și utilizarea sub aspect tehnic a echipamentelor și elementelor componente ale sistemului de supraveghere video se realizează în conformitate cu prevederile legale în domeniu:
- Regulamentul nr. 679/2016 privind protecția persoanelor în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor - RGPD);
- Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
- Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003, aprobate prin HG nr. 301/2012, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare la nivel național a Regulamentului nr. 619/2016.

Conform dispozițiilor RGPD privind prelucrarea datelor cu caracter personal prin utilizarea mijloacelor de supraveghere video, prelucrarea datelor cu caracter personal prin mijloace de supraveghere video se face numai de către persoanele autorizate de către operator.

3. Zonele monitorizate

Amplasarea camerelor de supraveghere a fost realizată în conformitate cu legislația în vigoare și în baza proiectelor tehnice elaborate de societăți specializate.

Nu sunt monitorizate zonele în care există un nivel ridicat al așteptărilor privind viața privată (birouri în care publicul nu are acces, toalete și alte locații similare). În mod excepțional, în cazul unor necesități în materie de securitate justificate în mod corespunzător, se pot instala camere în birourile în care angajații își desfășoară activitatea, însă numai după efectuarea unei evaluări de impact.

Se supraveghează prin mijloace video:
- zonele de acces și spațiile destinate publicului;
- zonele cu acces restricționat;
- zonele de acces în incinta sediilor societății.

4. Transparență și informare

S.C. CĂPRIOARA S.R.L., furnizează persoanelor care intră în zona supravegheată video informaţiile prevăzute de art. 13 din Regulamentul general privind protecția datelor.

În acest sens, informaţiile prevăzute la art. 13 din RGPD, având alăturată pictograma aferentă, sunt aduse la cunoştinţa persoanelor vizate în mod clar şi permanent, prin intermediul unui afiș plasat în locurile monitorizate, poziţionat la o distanţă rezonabilă de locul unde sunt amplasate echipamentele de supraveghere, astfel încât să poată fi văzut de orice persoană.

5. Protejarea vieții private și securitatea informațiilor

Pentru a proteja securitatea sistemului video și pentru a spori gradul de protecție al vieții, au fost introduse următoarele măsuri tehnice și organizatorice:
- limitarea timpului de stocare a materialului filmat, în conformitate cu cerințele de securitate;
- mediile de stocare (înregistratoare video digitale) se află în spații securizate, protejate de măsuri de securitate fizică;
- toți utilizatorii cu drept de acces au semnat acorduri prin care se obligă să respecte prevederile legale în domeniul prelucrării datelor cu caracter personal;
- dreptul de acces se acordă utilizatorilor doar pentru acele resurse care sunt strict necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor de serviciu;
- persoana care are dreptul de a acorda, modifica sau anula dreptul de acces al utilizatorilor, conform procedurii de acces, este administratorul de sistem, desemnat în acest sens de operator;
- responsabilul cu protecția datelor cu caracter personal va fi consultat înainte de instalarea oricărui nou sistem video.

Totodată, s-a avut în vedere prevenirea unei prelucrări ilegale de date cu caracter personal sau accesul neautorizat la datele respective.

6. Accesul la datele cu caracter personal colectate prin intermediul sistemului de supraveghere video

Accesul la imaginile video înregistrate și transmise în direct este limitat la un număr redus de persoane care pot fi identificate în mod clar și este determinat prin atribuțiile specifice.

Accesul la materialul filmat și/sau la arhitectura tehnică a sistemului video este limitat la un număr redus de persoane care pot fi identificate în mod clar și este determinat prin atribuțiile specifice.

S.C. CĂPRIOARA S.R.L., impune limite în privința persoanelor care au dreptul să copieze, să descarce, să șteargă sau să modifice orice material filmat.

Toți membrii personalului cu drept de acces la înregistrările video beneficiază de o instruire inițială în domeniul protecției datelor. Instruirea este oferită fiecărui nou membru al personalului, urmând ca instruirile periodice pe teme privind protecția datelor să fie organizate cel puțin o dată la doi ani pentru toți membrii personalului care au drept de acces la date.

Orice încălcare a securității în ceea ce privește subsistemul de supraveghere video este indicată în Registrul de incidente de securitate.

Sistemul de supraveghere video nu este utilizat pentru verificarea prezenței la program sau evaluarea performanței la locul de muncă.

În cazuri excepționale, dar cu respectarea garanțiilor descrise mai sus, se poate acorda acces Comisiei de cercetare disciplinară desemnată de conducerea societații, în cadrul unei anchete disciplinare, cu condiția ca informațiile să ajute la investigarea unei infracțiuni sau a unei abateri disciplinare de natură să prejudicieze drepturile și libertățile unei persoane.

7. Dezvăluirea datelor cu caracter personal colectate prin intermediul sistemului de supraveghere video

Informațiile înregistrate prin sistemele de supraveghere video sunt destinate utilizării de către S.C. CĂPRIOARA S.R.L. în scopul monitorizării accesului persoanelor în organizație, al asigurării securității spațiilor și bunurilor organizației, precum și al siguranței persoanelor aflate în sediile firmei și sunt puse la dispoziția organelor judiciare și a altor instituții abilitate de lege să solicite aceste informații, la cererea expresă a acestora.

Orice activitate de transfer și dezvăluire a datelor personale către terți va fi documentată și supusă unei evaluări riguroase privind necesitatea comunicării și compatibilitatea dintre scopul în care se face comunicarea și scopul în care aceste date au fost colectate inițial pentru prelucrare (de securitate și control acces).

Orice situație de dezvăluire va fi consemnată de administratorul sistemului în Registrul de incidente de securitate.

Imaginile înregistrate prin intermediul sistemului de supraveghere video instalat în incinta sediilor S.C. CĂPRIOARA S.R.L. pot fi puse la dispoziția organelor judiciare, la cererea expresă a acestora.

Datele dumneavoastră cu caracter personal, prelucrate prin utilizarea mijloacelor de supraveghere video NU vor fi transferate în străinătate.

8. Durata de stocare

Durata de stocare a datelor obținute prin intermediul sistemului de supraveghere video este proporțională cu scopul pentru care se prelucrează datele, astfel că imaginile sunt stocate pentru o perioadă care nu depășește 30 de zile, cu excepția situațiilor expres reglementate de lege sau a cazurilor temeinic justificate.

La expirarea perioadei de stocare datele se șterg prin procedură automată în ordinea în care au fost înregistrate.

În cazul producerii unui incident de securitate, precum și în cazuri temeinic justificate, durata de păstrare a materialului filmat relevant poate depăși limitele normale în funcție de timpul necesar investigării suplimentare a incidentului de securitate.

Păstrarea este documentată riguros, iar necesitatea păstrării este revizuită periodic (la un interval de două luni).

În cazul în care durata de stocare depășește termenul prevăzut de 30 de zile, aceasta se va consemna în Registrul de incidente de securitate.

9. Drepturile persoanei vizate

S.C. CĂPRIOARA S.R.L. garantează că asigură respectarea drepturilor ce revin persoanelor vizate, conform Regulamentului nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE.

Toate persoanele implicate în activitatea de supraveghere video și cele responsabile de administrarea imaginilor filmate vor respecta procedura de prelucrare a datelor cu caracter personal.

Informarea persoanelor vizate se realizează în mod clar și permanent prin intermediul unui semn adecvat, cu vizibilitate suficientă și localizat în zona supravegheată, astfel încât să semnaleze existența camerelor de supraveghere și pentru a comunica informațiile esențiale privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

În conformitate cu dispoziţiile Regulamentului nr. 679/2016 persoana vizată are următoarele drepturi:
- dreptul de acces,
- dreptul la rectificare,
- dreptul la ștergerea datelor (″dreptul de a fi uitat″),
- dreptul la restricționarea prelucrării,
- dreptul la portabilitatea datelor,
- dreptul la opoziție,
- dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automată, inclusiv crearea de profiluri.

Pentru exercitarea drepturilor menționate mai sus persoana vizată trebuie să transmită o cerere întocmită în formă scrisă, datată și semnată (conform modelului prezentat la secțiunea Modele cereri pentru exercitare drepturi sau poate depune cererea personal la sediul S.C. CĂPRIOARA S.R.L..

Pentru informaţii suplimentare puteţi contacta operatorul la numărul de telefon 0233219663 sau la adresa de e-mail contact@artistlounge.ro

Precizăm faptul că exercitarea drepturilor este gratuită pentru o singură solicitare în cursul unui an.

De asemenea, potrivit Regulamentului general privind protecția datelor, persoana vizată are dreptul de a depune plângere (art. 77) la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal la sediul acesteia din B-dul G-ral Gheorghe Magheru nr. 28-30, sector 1, București, cod poștal 0103336, e-mail: anspdcp@dataprotection.ro sau de a se adresa justiției (art. 79).


 

Modele cereri exercitare drepturi persoană vizată

Cerere pentru exercitarea dreptului de acces

Cerere pentru exercitarea dreptului de rectificare

Cerere pentru exercitarea dreptului la ștergerea datelor (dreptul de a fi uitat)

Cerere pentru exercitarea dreptului la restricționarea prelucrării

Cerere pentru exercitarea dreptului la portabilitatea datelor

Cerere pentru exercitarea dreptului la opoziție

 

Anchor 1
Anchor 2
Anchor 3
Anchor 4
bottom of page